Programul INTERREG EUROPE de cooperare interregională

Obiectiv strategic general al programului
 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor din cadrul investițiilor pentru creștere și locuri de muncă și, după caz, a programelor în cadrul obiectivului ETF, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării unor noi politici între actorii regionali.

Domeniu de cooperare:

  • întreg teritoriul UE (28 de state membre)
  • 2 state partenere cu statut special: Norvegia și Elveția;

Buget total 426.309.549,12

Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

  • Prioritatea pentru investiții 1 (a) – Îmbunătățirea infrastructurilor și a capacităților de cercetare și inovare (R & I) pentru a dezvolta excelența în domeniul cercetării și dezvoltării și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;
  • Prioritatea pentru investiții 1 (b) – promovarea investițiilor în C & I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centre de cercetare și dezvoltare și învățământ superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologie, inovarea socială, aplicații, stimularea cererii, crearea de rețele și grupări și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a liniilor pilot, a acțiunilor de validare a produselor începute, a capacităților de producție avansate și a primei generații, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzarea tehnologiilor de utilizare generală;

Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

  • Prioritatea investițiilor 3 (d) – sprijinirea capacității IMM-urilor de a se dezvolta pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procese de inovare.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele

  • Prioritate pentru investiții 4 (e) – promovarea strategiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și măsuri de adaptare relevante pentru atenuarea efectelor;

Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

  • Prioritatea investițiilor 6 (c) – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
  • Investment Priority 6 (g) – supporting industrial transition to a resource-efficient economy, promoting green growth, eco-innovation and environmental performance management in the public and private sectors.