Специален доклад

Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление

Относно настоящия доклад:Относно настоящия доклад: 

Директивата от 2011 г. за трансгранично здравно обслужване има за цел да гарантира правата на достъп на пациентите от ЕС до безопасно и висококачествено здравно обслужване, включително отвъд националните граници в рамките на ЕС. С тези права също така се цели улесняване на по-тясното сътрудничество между държавите членки в областта на електронното здравеопазване и лечението на редки заболявания. ЕСП заключи, че с действията на ЕС в областта на трансграничното здравно обслужване се засилва сътрудничеството между държавите членки, но въпреки това ползите за пациентите са ограничени. Сметната палата установи, че въпреки постигнатия напредък при предоставянето на информация на гражданите на ЕС за трансграничното здравно обслужване, в някои области достъпът до тази информация остава затруднен. ЕСП откри слабости в стратегическото планиране и управлението на проекти от страна на Комисията. Сметната палата отправя препоръки, насочени към подкрепата на Комисията за националните звена за контакт, въвеждането на трансграничен обмен на здравни данни и действията на ЕС в областта на редките заболявания.