Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП Румъния – Република Сърбия 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-Сърбия IPA II 2014-2020 е програма, финансирана от Европейския съюз от средствата по ИПП-ТГС и е част от семейството на европейските програми Interreg.

Новата програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и Сърбия е разработена, като се вземат предвид както местните нужди на общностите в граничния район, така и европейските стратегии, разработени на макрорегионално равнище. Като се има предвид нейното европейско измерение, програмата е свързана със стратегиите на ЕС за периода 2014-2020 г., като например стратегията на ЕС за Дунавския регион, която се стреми към по-добра свързаност, опазване на околната среда или развитие на благоденствието в Дунавския регион. Стратегията „Европа 2020“ е друг европейски инструмент, който вдъхнови развитието на новата програма, която има за цел интелигентен, устойчив и социално приобщаващ растеж. Като се има предвид опитът от трансграничното сътрудничество, натрупан през последните години на регионално и местно равнище, отбелязваме, че за първи път бяха проведени консултации в рамките на общността в процеса на програмиране за развитието на трансгранична програма на Румъния и Сърбия и са взети предвид нуждите на местните окръзи и области.

Стратегическата цел на програмата

Постигане, на основата на общи трансгранични проекти и съвместни действия на румънски и сръбски партньори, на балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион между Румъния и Република Сърбия.

Допустима площ:

  • Румъния: 3 окръга Тимис, Караш-Северин, Мехединци
  • Република Сърбия: 6 области Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski

Общ бюджет 88,124,999 евро, от които 74,906,248 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ – ИПП II