Областна Администрация Враца​

Област Враца е административно-териториална единица за осъществяване на държавната политика на областно ниво и осигурява съответствие между националните и местните интереси. Управителят координира и контролира териториалните органи на централната власт. Основната отговорност и задължения на управителя и администрацията са да организират и управляват дейности, свързани с околната среда, здравето, управлението на риска и предотвратяването на бедствия.

Съгласно Закона за държавната администрация, Областна администрация Враца осъществява следните дейности:

  • съдействие на управителя в организацията и управлението на защитата на гражданите, здравето, околната среда при бедствия;
  • организиране на конкретните действия на Окръжния щаб за изпълнение на Областния план за здраве, извънредни ситуации и бедствия;
  • разработване на проекти, финансирани по програми на ЕС, свързани с превенция на риска и управление на бедствия, включително трансгранично сътрудничество и трансгранично сътрудничество в тази област;
  • подпомагане на общините в техните искания за финансиране от Междуинституционалната комисия към Съвета на министрите и Фонда за солидарност на ЕС.
Областна администрация Враца