Община Козлодуй

Според ЗМСМА общината решава всички въпроси от местно значение в областите: общинска собственост, финанси, данъци, такси и администрация; планиране и развитие; образование; култура; здравеопазване; социални услуги; обществени работи и комунални услуги; опазване на околната среда и използване на природните ресурси; развитие на спорта, отдиха и туризма. Общината е отговорна за опазването на културното наследство и развитието на туризма.

Община Козлодуй е собственик на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД и следователно отговаря за инфраструктурата на болницата и способността й да предоставя адекватни медицински услуги на населението на региона. Проектът подобрява качеството на живот и работната среда в Община Козлодуй чрез подобряване на медицинската помощ и профилактика, което съществено подобрява достъпа до основни услуги и предоставя нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона. Община Козлодуй взе участие в Програмата INTERREG V-А Румъния – България с проектно предложение и има опит в управлението на проекти, финансирани от ЕС.

Община Козлодуй