Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE

Обща стратегическа цел на програмата

Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, най-вече на програмите по Инвестицията за растеж и заетост и, когато е уместно, на програмите в рамките на целта на ЕФО, чрез насърчаване на обмена на опит и изучаване на нови политики сред регионалните участници.

Област на сътрудничество

  • цялата територия на ЕС (28 държави-членки)
  • 2 щатска държава, специална: Норвегия и Елвесия;

Общ бюджет 426,309,549.12

Приоритетна ос 1 – Научни изследвания, технологично развитие и иновации

  • Приоритет в инвестицията 1 (а) – Подобряване на инфраструктурите и капацитета за научни изследвания и иновации (НИРД) за развиване на върхови постижения в научноизследователската и развойна дейност и насърчаване на центрове за компетентност, особено на тези от европейски интерес;
  • Приоритетен инвестиционен приоритет 1 (б) – насърчаване на инвестициите в C&I, разработване на връзки и синергии между предприятията, центровете за научноизследователска и развойна дейност и висшето образование, по-специално насърчаване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, трансфера на технологии, социалните иновации, еко-иновациите и обществените услуги приложения, стимулиране на търсенето, работа в мрежа и клъстеризиране, и отворени иновации чрез интелигентна специализация, както и подкрепа за технологични и приложни изследователски дейности, пилотни линии, действия за ранно валидиране на продуктите, напреднали производствени мощности и първо поколение, особено в областта на основните генерични технологии и разпространението на технологии за обща употреба;

Приоритетна ос 2 – Конкурентоспособност на малките и средните предприятия

  • Приоритетен инвестиционен приоритет 3 (г) – подпомагане на капацитета на МСП да се развиват на регионални, национални и международни пазари и да се ангажират с иновационни процеси.

Приоритетна ос 3 – Подкрепа за прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори

  • Приоритетен инвестиционен приоритет 4 (д) – насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички видове територии, особено за градските райони, включително насърчаване на устойчиви мултимодални градска мобилност и мерки за адаптиране, свързани с смекчаването;

Приоритетна ос 4 – Околна среда и ефективно използване на ресурсите

  • Приоритет на инвестициите 6 (в) – Опазване, защита, насърчаване и развитие на природното и културно наследство
  • Приоритет на инвестициите 6 (ж) – подпомагане на промишления преход към икономика с ефективно използване на ресурсите, насърчаване на зеления растеж, екоиновации и управление на екологичните резултати в публичния и частния сектор.