Съвет На Окръг Долж​

Водещият бенефициент – Съвет на окръг Долж е орган на местната областна администрация, осигуряваща общата администрация на окръга, която отговаря, наред с другото, за:

  • Икономическото и социално развитие на окръга;
  • Управление на наследството на окръга;
  • управление на подчинени обществени услуги;
  • междуинституционалното сътрудничество;

Тя осигурява необходимата рамка за обществените услуги от интерес за окръга, като например: образование, здравеопазване, култура, социални услуги, младежта, спорта. на окръга. LB има широк опит с проекти, финансирани от ЕС, и дейности за трансгранично сътрудничество. Той е бенефициент на няколко проекта по ФАР ТГС и ТГС 2007-2013, изпълнявани с публичните администрации на Враца, Видин, Монтана, по отношение на: икономическото развитие, опазването на околната среда, дейностите между хората, достъпността и пътната инфраструктура. ROP 2007-2013. Една от проектите имаше за основна цел да подобри качеството на инфраструктурата на здравните услуги и да осигури равен достъп на гражданите до здравни грижи.

Съвет на окръг Долж