Отнасящо се Законодателство​

Aконови мерки относно достъпа до лечение в Румъния / България

a) Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. относно прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване;
b) Регламент (ЕО) № № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно координацията на системите за социална сигурност;
c) Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността;
d) Регламент (ЕИО) № 574/72 на Комисията от 21 март 1972г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността;
e) Закон № 95/2006 относно здравната реформа;
f) Закон № 46/2003 за правата на пациентите
g) Правителствено решение №. 499/1996 за одобряване на Споразумението за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинските науки между правителството на Румъния и правителството на Република България;
h) Заповед на министъра на здравеопазването № 50/2004, относно методологията за изпращане на някои категории пациенти за лечение в чужбина;
i) Решение № S1 от 12 юни 2009г. относно Европейската здравноосигурителна карта;
j) Решение № S2 от 12 юни 2009г. относно техническите спецификации на Европейската здравноосигурителна карта;
k) Заповед №. 729 от 17 юли 2009г. за одобряване на Методическите норми относно възстановяването и възвръщане на разходите, свързани с медицинска помощ, предоставени въз основа на международните документи със здравни разпоредби, по които Румъния е страна;
l) Заповед на Министерство на здравеопазването №. 1376/2016 за одобряване на регионалните планове за здравни услуги;
m) Споразумение между Правителството на Румъния и Правителството на Република България за Румънско-Български държавен граничен режим, сътрудничество и взаимопомощ по граничните въпроси от 28.06.2006 г.